Htain Ka Lar Kone(ティンガラゴン)Branch中学校

Htain Ka Lar Kone(ティンガラゴン)Branch中学校

着工:2016年9月 完成:2017年3月